Privacy Policy

Beauty Lounge Talia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beauty Lounge Talia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Beauty Lounge Talia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Communicatie over de opdracht; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauty Lounge Talia de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Geboortedatum; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht.

Beauty Lounge Talia respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty Lounge Talia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Gezondheid/medicijn gebruik/allergiën;
  • Tevens maken we gebruik van voor- en na foto’s. Dit om het resultaat van de behandeling te kunnen laten zien.

Afspraakgegevens

Via onze website kunt u via het contactformulier een afspraak maken. Deze gegevens worden opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden. We kunnen u beter adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken.

Bewaartermijn

Beauty Lounge Talia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van ‘Mailchimp’ ten behoeve van het versturen van een digitale nieuwsbrief. Voor deze nieuwsbrief kan de klant zich te allen tijde aan- of afmelden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor mondeling of schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Facebook, Instagram en Google+

Op bovengenoemde websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Onze website is voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!